Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Επιστολή στήριξης υποψηφιότητας μαστίχας για ένταξη στον κατάλογο της άυλης κληρονομιάς της Unesco
Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι του συλλόγου μας,

Το ΥΠΠΟΤ σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και την Ε.Μ.Χ. κάνουν προσπάθεια για την ένταξη της μαστίχας στον κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Για την συμπλήρωση του φακέλου είναι απαραίτητες επιστολές στήριξης από φορείς τηςτοπικής κοινωνίας που έχουν σχέση με τον πολιτισμό της μαστίχας.

Για το λόγο αυτό αποστείλαμε την παρακάτω επιστολή στα ελληνικά και τα γαλλικά η οποία θα συμπεριληφθεί στο φάκελο προς κατάθεση.

Σύλλογος Καλλιμασιάς

Αξιότιμοι κύριοι
Το μαστίχι και η διαδικασία της μαστιχοκαλλιέργειας συνιστούν για τους περισσότερους από όσους κατάγονται από τα μαστιχοχώρια βασικό στοιχείο της ταυτότητάς μας και αναπόσπαστο μέρος των βιωμάτων μας. Κάθε κίνηση για τη διαφύλαξη και προβολή της κληρονομιάς μας χαίρει της υποστήριξής μας. Έτσι, και η πρωτοβουλία κατάθεσης υποψηφιότητας για την εγγραφή της μαστίχας Χίου ως πολιτισμικού αγαθού στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCOμας βρίσκει θερμούς υποστηρικτές. Πιστεύουμε ότι η εγγραφή της μαστιχοκαλλιέργειας στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της ΑΠΚ της UNESCO μπορεί να συμβάλλει στην προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών αγαθών που συνδέονται με τη μοναδική περίπτωση της ζωντανής μαστιχοκαλλιέργειας.


Association deshabitants de Kallimasia

Chers messieurs
Le mastiha et le processus de sa cultureet production sont, pour la majorité des originaires des villages de mastiha,un élément constitutif de notre identité et une partie intégrante de notrevécu. Toute action de sauvegarde et de promotion de notre patrimoine jouit denotre soutien. Par conséquent, nous soutenons fermement l’initiative de lacandidature du mastiha de Chios pour son inscription en tant que bien culturelsur la Liste Représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de l’UNESCO.
Nous croyons que l’inscription de laculture du mastiha de Chios sur la Liste Représentative du Patrimoine CulturelImmatériel de l’UNESCO, contribuera à la sauvegarde et à la mise en valeur desbiens culturels associés à ce cas unique de la culture vivante du mastiha.