Δευτέρα, 26 Απριλίου 2010

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΩΤΩΝ ΧΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ

Σήμερα 25 Απριλίου 2010 πραγματοποιήθηκε η καταστατική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας.
Αποφασίστηκε η μετονόμασία του Συλλόγου
 από:
 Σύλλογος Καλλιμασιωτών Χίου
σε
 Σύλλογος Καλλιμασιωτών Χίου - Αττικής.
 Τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1,4,10,16,20,23

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΩΤΩΝ XIOY - ΑΤΤΙΚΗΣ» με έδρα την Αττική.

Άρθρο 1
ΙΔΡΥΣΗ
Ιδρύεται στην Αττική Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΩΤΩΝ XIOY - ΑΤΤΙΚΗΣ» με έδρα την Νέα Σμύρνη.

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του Συλλόγου είναι:
Α)Η με διάφορες συγκεντρώσεις τακτική επαφή των μελών του Συλλόγου προς σύσφιγξη των πατριωτικών τους σχέσεων, ανάπτυξη της μεταξύ τους αλληλεγγύης και του πνεύματος αγάπης και νοσταλγίας για την ιδιαίτερή τους πατρίδα.
Β)Η διατήρηση και η ενίσχυση στη συνείδηση των μελών του της κοινής τους καταγωγής και των λαογραφικών τους στοιχείων.
Γ)Η πνευματική, ηθική και κοινωνική ανύψωση των μελών του.
Δ)Η ηθική και υλική συμπαράσταση των αναξιοπαθούντων συγχωριανών.
Ε)Η παροχή για την προώθηση και επίλυση θεμάτων που αφορούν την πρώην κοινότητα Καλλιμασιάς και ήδη συνοικισμό του Δήμου Ιωνίας του νομού Χίου καθώς και των εν γένει προβλημάτων του Δήμου Ιωνίας, του νομού Χίου και εν γένει της ευρύτερης περιοχής του Αιγαίου. Επίσης η με κάθε τρόπο συμβολή του Συλλόγου στην πνευματική, ηθική και κοινωνική προαγωγή των κατοίκων του Δήμου.
Ζ)Η παροχή ψυχαγωγίας στα μέλη του Συλλόγου.
Η)Η συμμετοχή σε τοπικές εκδηλώσεις
Θ)Η συγκρότηση μουσικού και χορευτικού συγκροτήματος για την διατήρηση και προώθηση των ηθών και εθίμων του χωριού μας.

Άρθρο 3
ΜΕΣΑ
Οι παραπάνω σκοποί θα επιτευχθούν: α) με διαλέξεις, μελέτες, εκδρομές, εορτές, χορούς, αθλοπαιδιές, εράνους και παραστάσεις στις δημόσιες αρχές, β) με την ίδρυση βιβλιοθήκης, αναγνωστηρίου, λέσχης, καθώς και με την ίδρυση και λειτουργία των παρακάτω συγκροτημένων τμημάτων: μουσικό και χορωδιακό, θεατρικό, αθλητικό, χορευτικό για την διάδοση των παραδοσιακών Ελληνικών λαϊκών χορών και ειδικότερα των νησιώτικων χορών του Αιγαίου, λαογραφικό, λογοτεχνικό, παραδοσιακής λαϊκής τέχνης και χειροτεχνίας και λοιπών πολιτιστικών δραστηριοτήτων γ) με την έκδοση εφημερίδας ή περιοδικού δ) με τη συνεργασία με άλλα πρόσωπα φυσικά ή νομικά που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και κυρίως με τη συμμετοχή στην Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής (Ο.Χ.Σ.Α.) και στην οποία οι εκπρόσωποι του Σωματείου θα εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ε) με κάθε άλλο νόμιμο μέσο.
Επίσης προς επίτευξη του παραπάνω σκοπού του ο Σύλλογος θα παρακολουθεί την εν γένει κατάσταση στην πρώην κοινότητα Καλλιμασιάς και θα ευρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις Δημοτικές Αρχές, την Εκκλησία του χωριού μας, το Εκπολιτιστικό Σωματείο «Η ΠΡΟΟΔΟΣ», με το Σύλλογο των εν Αμερικής Καλλιμασιωτών Χίου «ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ», ως και με όποιους άλλους Συλλόγους με τον ίδιο σκοπό υπάρχουν στο εξωτερικό.

Άρθρο 4
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
Τακτικά μέλη γίνονται οι απανταχού ξενιτεμένοι και καταγόμενοι από την Καλλιμασιά Χίου, οι γεννηθέντες στην Καλλιμασιά, οι σύζυγοι και οι απόγονοί τους, οι εγγεγραμένοι στο Δημοτικό Διαμέρισμα της Καλλιμασιάς και οι φίλοι της Καλλιμασιάς εφ’ όσον το ζητήσουν εγγράφως.
Επίτιμα μέλη γίνονται όσοι προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο ή στο χωριό. Τα επίτιμα μέλη συμμετέχουν στις συζητήσεις και τις Συνελεύσεις του Συλλόγου χωρίς ψήφο.

Άρθρο 5
Τα τακτικά μέλη εγγράφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν αιτήσεώς τους, τα δε επίτιμα μέλη μετά από πρόταση τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα εγγραφής από την ενηλικίωση τους.

Άρθρο 6
Τα τακτικά μέλη καταβάλουν συνδρομή στο Σύλλογο 10€ ετησίως, για δικαίωμα δε εγγραφής 20€ εφάπαξ. Τα επίτιμα μέλη σε καμία εισφορά υπόκεινται. Η συνδρομή μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 7
Τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Το δικαίωμα του εκλέγειν ασκείται αυτοπροσώπως και όχι δι’ αντιπροσώπου.

Άρθρο 8
Τακτικά μέλη που καθυστερούν συνδρομές ενός έτους στερούνται του δικαιώματος ψήφου, εφόσον δε καθυστερούν την συνδρομή δύο ετών διαγράφονται από το Σύλλογο κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9
ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι του Συλλόγου είναι: α) οι συνδρομές των μελών και τα δικαιώματα εγγραφής τους β) οι εισπράξεις από διάφορες εορτές, διοργανώσεις εκδρομών, χορών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων εκδηλώσεων και γ) οι δωρεές και τα κληροδοτήματα, οι κρατικές επιχορηγήσεις όπως και κάθε άλλος έκτακτος πόρος.

Άρθρο 10
Τα ποσά μέχρι 500 € είναι δωρεές. Αυτοί που δωρίζουν η κληροδοτούν ποσά από 501€ μέχρι 5000€ ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο «ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ». Από 5001€ και πάνω «ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ».

Άρθρο 11
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Το Σύλλογο διοικεί επταμελές (7/μελές) Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από την τακτική Γενική Συνέλευση. Οι πέντε πρώτοι επιλαχόντες θεωρούνται αναπληρωματικοί σύμβουλοι.

Άρθρο 12
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται μέσα σε 10 μέρες από την εκλογή του από τον πλειονοψηφήσαντα σύμβουλο και υπό προεδρεία του εκλέγει το Προεδρείο. Ήτοι Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία. Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται όπως προηγουμένως, συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως από τον Πρόεδρο του που περιέχει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τακτικά μέν κάθε μήνα, εκτάκτως σε όποτε παρουσιάζεται ανάγκη και εφόσον βρίσκεται σε απαρτία αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα πέντε από τα επτά μέλη του.

Άρθρο 13
Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρείς συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται αυτοδίκαια παραιτημένο και αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον πρώτο επιλαχόντα.

Άρθρο 14
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου και κάθε αρχής σαν εκτελεστής και φύλακας των διατάξεων του Καταστατικού και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Κωλυόμενος τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Συγκαλεί σε συνεδριάσεις την Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο υπογράφει τα πρακτικά και κάθε έγγραφο ως και τα χρηματικά εντάλματα που στηρίζονται στον προϋπολογισμό ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 15
Ο Γενικός Γραμματέας φυλάσσει την σφραγίδα και τα Αρχεία του Συλλόγου, συντάσσει και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, ως και τα χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται βάσει προϋπολογισμού ή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, το μητρώο των μελών.

Άρθρο 16
Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις του Συλλόγου βάσει διπλοτύπων αποδείξεων που φέρουν την σφραγίδα του Συλλόγου και την υπογραφή του. Πληρώνει επίσης με εντάλματα υπογραμμένα από τον Πρόεδρο και εφόσον αυτά στηρίζονται επί του προϋπολογισμού ή αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, σαν προσωρινά υπεύθυνος για κάθε παράβαση και κάθε υπέρβαση γενόμενη πληρωμή. Τηρεί τα βιβλία διαχειρίσεως. Ο Ταμίας μπορεί να έχει στα χέρια του χρήματα του Συλλόγου μέχρι 500€. Τα επιπλέον καταθέτει σε λογαριασμό που τηρείται επ’ ονόματι του Συλλόγου σε μία αναγνωρισμένη Τράπεζα. Οι καταθέσεις που τηρούνται στο όνομα του Συλλόγου αναλαμβάνονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

Άρθρο 17
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Ο Σύλλογος κάθε χρόνο συγκαλεί μία Γενική Συνέλευση μέσα στο μήνα Ιανουάριο, εκτάκτως δε όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ή το ζητήσουν το ¼ των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών του με έγγραφη αίτηση τους.
Πέντε μέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος καλεί την Εξελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο της διαχειρίσεως του Συλλόγου για το λήξαν οικονομικό έτος. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει την έκθεση της, την οποία δεν δικαιούται να καταθέσει στο Προεδρείο παρά μόνο μετά την ανάγνωση της στην Γενική Συνέλευση.
Στην τακτική Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου ο Πρόεδρος διαβάζει την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για το λήξαν έτος, ο Γραμματέας τον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε και τον προϋπολογισμό του καινούργιου οικονομικού έτους, ο δε Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής την έκθεση της.
Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση αποφασίζει επί όλων των θεμάτων.
Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου κάθε δεύτερου χρόνου διενεργούνται οι αρχαιρεσίες προς ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου. Κάθε Γενική Συνέλευση εκλέγει από τα παρόντα μέλη της τον Πρόεδρο της ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση εκλογών προσλαμβάνει ένα γραμματέα και δύο ψηφολέκτες, από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, οι οποίοι αποτελούν και την Εφορευτική Επιτροπή. Μετά το τέλος της λογοδοσίας ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αφού ελέγξει την απαρτία της κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας, για την ανάδειξη του καινούργιου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας γίνεται η αρίθμηση των ψήφων και ανακηρύσσονται από τον Πρόεδρο με πρακτικό διαλογής που συνυπογράφεται από τον γραμματέα και τους ψηφολέκτες, οι μεν 7 πρώτοι τακτικοί Σύμβουλοι, οι δε επόμενοι 5 επιλαχόντες αναπληρωματικοί σύμβουλοι κατά τη σειρά της επιτυχίας τους. Επίσης ανακηρύσσονται οι μεν τρεις πρώτοι της Εξελεγκτικής Επιτροπής τακτικά μέλη της, οι δε επόμενοι τρείς αναπληρωματικά μέλη της. Για την διεξαχθείσα ψηφοφορία συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και την Εφορευτική Επιτροπή και παραδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Γενική Συνέλευση που ματαιώνεται για έλλειψη απαρτίας επαναλαμβάνεται μέσα σε επτά (7) ημέρες στον ίδιο τόπο την ίδια ώρα, χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση, οπότε θεωρείται ότι συγκροτήθηκε νόμιμα όσα μέλη και αν είναι παρόντα. Προς συγκρότηση Γενικής Συνέλευσης απαιτείται παρουσία του 1/3 των τακτικών ταμειακώς εντάξει μελών του Συλλόγου.

Άρθρο 18
Σε κάθε Γενική Συνέλευση διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης Συνέλευσης και συζητούνται στη συνέχεια τα θέματα που αποτελούν το σκοπό της σύγκλησης της. Αυτά γνωστοποιούνται με ειδικές ατομικές προσκλήσεις προς τα μέλη που αποστέλλονται σ’ αυτά 10 τουλάχιστο μέρες πριν την σύγκληση της Συνέλευσης και αναφέρουν οπωσδήποτε τον τόπο, την ημέρα και την ώρα σύγκλησης της. Η ημερήσια διάταξη των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν υπάρχει χρόνος, τα μέλη μπορούν να υποβάλουν προς συζήτηση γενικές προτάσεις σχετικές με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Συλλόγου.

Άρθρο 19
Απαγορεύεται ως αντίθετη προς το σκοπό του Συλλόγου κάθε ανάμειξη στην πολιτική η οποιαδήποτε τέτοια εκδήλωση.

Άρθρο 20
Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα που φέρει σε κύκλο την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΩΤΩΝ ΧΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ», τη χρονολογία 1977 που ήταν το έτος που για πρώτη φορά ιδρύθηκε ο συλλόγος μας και στο κέντρο αυτής τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου.

Άρθρο 21
Επίσημη εορτή του Συλλόγου καθιερώνεται η 21η Νοεμβρίου.

Άρθρο 22
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό καθορίζεται από τις ισχύουσες νόμιμες διατάξεις και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

Άρθρο 23
Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά προς τούτο. Σ’ αυτήν πρέπει να παρίσταται το ήμισυ των μελών. Από τα παριστάμενα μέλη πρέπει να ταχθούν υπέρ της διάλυσης τα ¾. Σε περίπτωση διαλύσεως η περιουσία του Συλλόγου διατίθεται υπέρ κοινωφελών σκοπών του Δημοτικού Διαμερίσματος Καλλιμασιάς, του Δήμου Χίου (πρώην Δήμος Ιωνίας) του Νομού Χίου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει σε ποιούς κοινωφελείς σκοπούς μπορεί να διατεθεί η περιουσία του Συλλόγου.

Άρθρο 24
Το παρόν καταστατικό αφού διαβάστηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο, εγκρίθηκε σαν καταστατικό του Συλλόγου Καλλιμασιωτών Χίου - Αττικής και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Άρθρο 25
Στην προσωρινή διοίκηση ανατίθεται η φροντίδα της ενέργειας των νομίμων διατυπώσεων προς έγκριση και αναγνώριση.


Αθήνα 25 Απριλίου 2010